Uslovi za držanje i zaštitu životinja na teritoriji Grada Čačka

На основу члана 20. став 1. тачка 26., члана 32. став 1. тачка 6. и члана 66. став 1. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 129/2007), члана 3. став 2. и 54. Закона о добробити животиња („Сл. гласник РС“, број 41/09), члана 46. Закона о ветеринарству („Сл. гласник РС“, број 91/05, 30/10 и 93/12) и члана 23. и 63. Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка“ број 3/2008),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. новембра 2012. године, донела је

 О Д Л У К У

О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ И ЗАШТИТУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 1.

Овом Одлуком уређују се ближи услови за држање и заштиту домаћих животиња на територији града Чачка, као и организовање зоохигијенске службе.

Домаћим животињама, у смислу ове одлуке, сматрају се: копитари, папкари, перната живина, пси и мачке, украсне и егзотичне птице, кунићи и голубови.

 Члан 2.

Држалац животиња из члана 1. ове одлуке дужан је да им обезбеди одговарајућу негу, исхрану, хигијенско-санитарне услове и лечење, као и да обезбеди да се држањем животиња не загађује околина и не узнемиравају трећа лица.

 Члан 3.

Држалац животиње је дужан да одмах, а најкасније за 24 часа, пријави угинуће животиње органу управе надлежном за послове ветеринарске инспекције ради утврђивања узрока угинућа.

 Члан 4.

Подручје града Чачка дели се на две зоне, у зависности од услова за држање домаћих животиња.

Прва зона обухвата подручје унутар граница: реком Лупњачом до укрштања са Булеваром ослободилаца, Булеваром ослободилаца до укрштања са железничком пругом Краљево – Чачак, железничком пругом Чачак – Краљево до укрштања са Индустријским колосеком, Индустријским колосеком до улице Трећи децембар, улицом Трећи децембар до кланице „Сточар“, од кланице десном обалом реке Западне Мораве до железничке пруге Чачак – Пожега, железничком пругом до улице Миленка Никшића до укрштања са улицом Цигларском, улицом Цигларском до улице Данице Марковић, улицом Данице Марковић до реке Западне Мораве и десном обалом реке Западне Мораве до ушћа реке Лупњаче.

 Прва зона обухвата и делове насеља Бања Горња Трепча и Овчар Бања и то:

 • Горња Трепча – дворишта индивидуалних објеката непосредно уз локални пут Станчићи – Горња Трепча (Бања) од скретања за зелени пијац до цркве и
 • Овчар Бања – дворишта индивидуалних објеката, од кафане Ловачки дом до манастира „Благовештење“, левом обалом Западне Мораве до челичног моста.

Друга зона обухвата подручје од граница прве зоне до граница које обухватају подручје: улицом 14 од пруге Чачак-Пожега до каменог моста, улицом Александра Савића до улице Савковића коса, границом ГУП-а до раскрснице у Коњевићима, Булеваром ослободилаца, улицом Николе Тесле, улицом Раденка Јањића до улице Ратка Парезановића, улицом Ратка Парезановића до Атеничке реке, Атеничком реком до пруге Краљево-Пожега, Трнавском реком до Трнавског пута, Трнавским путем до Атеничког гробља, границом Атеничког и Кулиновачкоггробља, улицом Владана Шићевића, Ратка Веселиновића, Милана Јовановића, улицом 654, улицом 605, Лозничким путем до Поштиних магацина, југоисточном границом Градског гробља, границом Спомен парка до Гучког пута, Гучким путем до ресторана „Петровић“, улицом 700 до улице Ратка Митровића, улицом 710, 711 и Ранка Тајсића до раскрснице са Булеваром ослободилаца и даље до десне обале Западне Мораве, од ул. 14 пругом Краљево-Пожега до улице 7, улицом 7 до укрштања са Пријеворским путем и даље потесом Сува Морава до леве обале Западне Мораве.

 Друга зона обухвата и подручја у насељеним местима:

– Мрчајевци – дворишта индивидуалних објеката непосредно узмагистрални пут Чачак – Краљево, од етно куће „Ерић“ до раскрснице према Крагујевцу;

– Прељина – дворишта индивидуалних објеката, непосредно уз пут кроз варошицу, од скретања са деонице магистралног пута Чачак-Прељина до изласка на деоницу магистралног пута Прељина – Београд;

– Слатина – дворишта индивидуалних објеката непосредно уз стари пут за Краљево, од скретања за Мрчајевце до школе;

 • Заблаће – дворишта индивидуалних објеката, непосредно уз стари пут за Краљево, од бензинске пумпе „Ninex“ до Дома.

 Члан 5.

У првој зони описаној у члану 4. став 2. и 3. ове одлуке забрањено је држање копитара, папкара, пернате живине и кунића. Остале домаће животиње могу се држати у првој зони под условима прописаним овом одлуком.

 У другој зони могу се држати домаће животиње под условима прописаним овом одлуком.

На територији града Чачка, изван прве и друге зоне, могу се држати све врсте домаћих животиња у складу са одредбама Закона о ветеринарству и Закона о добробити животиња.

 Члан 6.

 Одредбе ове одлуке не примењују се на правна и физичка лица која у вршењу своје редовне делатности користе животиње (службени пси) и којима је предмет пословања чување или узгој животиња (фарме и одгајивачнице паса) а на која се примењују одредбе Закона о ветеринарству, Закона о добробити животиња и закона из области заштите животне средине.

 II ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА

 1. Копитари и папкари

Члан 7.

На изграђеним парцелама индивидуалног становања могу се држати копитари и папкари у посебно изграђеним објектима – стајама које морају бити осветљене, са природном вентилацијом и вратима окренутим према дворишту држаоца.

У летњим месецима копитари и папкари се могу држати и испод надстрешнице или у ограђеном простору изван објекта под условом да се обезбеди одвођење нечистоће у складу са ставом 3. и 4. овог члана.

Стаје морају бити саграђене од тврдог материјала са подовима од непропустљивог материјала и нагибом према каналу за одвођење нечистоће у прихватну јаму или ђубриште.

Ђубриште за чврст стајњак мора бити изграђено од тврдог грађевинског материјала са цементном кошуљицом, покривено тако да спречава пропуштање и отицање нечистоће и загађивање околине.

Прихватна јама за осоку мора бити изграђена од чврстог непропустивог грађевинског материјала, отпорног на дејство отпадних материја, са поклопцем тако да спречава пропуштање и изливање осоке.

Ђубриште и прихватна јама морају се редовно празнити, а садржај превозити транспортним средствима која онемогућавају просипање и загађивање околине.

 Члан 8.

 У стаји, односно испод надстрешнице или у ограђеном простору може се држати одређени број копитара и папкара у зависности од површине објекта и то:

1. Говеда, коњи, магарци и муле – по једна животиња на првих 10 квадратних метара а на сваких следећих 5 метара квадратних још по једна животиња;

 1. Овце, козе и свиње – по једна животиња на свака 2 метра квадратна.

 Члан 9.

Стаје за држање животиња из члана 7. став 1. ове одлуке морају бити удаљене од стамбеног или пословног објекта на истој парцели најмање 5 метара, а од стамбеног или пословног објекта на суседној парцели најмање 15 метара.

Објекти за држање животиња из члана 7. став 2. ове одлуке морају бити удаљени од стамбеног објекта на истој парцели најмање 15 метара а од

стамбеног или пословног објекта на суседној парцели најмање 20 метара.

Прихватна јама или ђубриште из члана 7. став 4. и 5. ове одлуке морају бити удаљени од стамбеног или пословног објекта на суседној парцели најмање 15 метара а од чесме, бунара или другог извора водоснабдевања најмање 20 метара.

Прихватна јама или ђубриште не сме бити на вишој коти од чесме, бунарa или другог извора водоснабдевања.

 Члан 10.

У заједничком дворишту копитари и папкари могу се држати под условима прописаним чланом 7. ове одлуке, само ако постоји сагласност свих корисника заједничког дворишта.

 1. Пси и мачке

 Члан 11.

 У објектима и зградама колективног становања једно домаћинство може држати у стану једног пса и једну мачку.

 Члан 12.

У заједничком стану пси и мачке се могу држати под условима прописаним овом одлуком само ако постоји сагласност сустанара.

 Члан 13.

У објектима и зградама колективног становања није дозвољено држање паса и мачака на балкону, тераси или лођи, у подруму или другој заједничкој просторији и увођење паса и мачака у лифтове, осим када лифт истовремено не користе станари и други грађани.

 Члан 14.

У дворишту породичне стамбене зграде са два или више станова, у дворишту индивидуалног стамбеног објекта као и у дворишту пословног објекта, могу се држати највише два пса, а њихов подмладак најдуже до 4 месеца старости.

Пси из става 1. овог члана морају се држати у ограђеном простору са кућицом за псе или у одговарајућој кућици везани на ланцу, тако да не могу угрозити пролазнике и суседе. Ланац не може бити краћи од два ни дужи од три метра.

Ограђен простор, односно кућица за пса из става 2. овог члана морају бити удаљени најмање 10 метара од суседног стамбеног или пословног објекта а 2 метра од међе са суседним парцелама.

Држалац пса је дужан да на улазним вратима – капији на видном месту истакне натпис: „Чувај се пса“.

 Члан 15.

У заједничком дворишту пас се може држати под условима прописаним чланом 14. ове одлуке само ако постоји сагласност свих корисника заједничког дворишта.

 Члан 16.

Држалац пса може да изводи пса ван затвореног простора само на кратком поводнику и са заштитном корпом на њушци, осим паса малих раса, као што су: пекинезери, пинчеви, јоркширски, шкотски, норвешки, кокер шпанијел и сл. који се могу изводити без корпе на њушци са одговарајућим поводником.

При извођењу пса на оковратнику мора бити причвршћена регистарска ознака, у складу са посебним прописом.

 Члан 17.

Пси се могу изводити у паркове и на јавне површине и кретати у њима на зато обележеним деловима и стазама, а пуштати да се слободно крећу само на одређеним површинама са заштитном корпом на њушци.

Велики пси (шарпланинци, добермани, доге, немачки овчари и сл.) могу се изводити у паркове и места за извођење паса само на кратком поводнику и са заштитном корпом на њушци. Под контролом држаоца пса и без заштитне корпе на њушци, могу да се слободно крећу ловачки пси за време лова, овчарски пси завреме чувања стоке, штенад до 4 месеца старости и пси малих раса за време извођења на места из става 1. овог члана.

Предузеће коме је поверено одржавање зелених површина у граду, по прибављеном мишљењу органа градске управе надлежног за комуналне послове и кинолошког друштва, одредиће и видно обележити стазе и површине у парковима у које се пси могу изводити, кретати и пуштати на начин прописан у ставу 1. и 2. овог члана.

 Члан 18.

Уколико пас или мачка, при извођењу из стана, загаде заједничко степениште или друге заједничке просторије, држалац је дужан да без одлагања, загађену површину очисти и опере.

Уколико пас или мачка, приликом извођења и кретања, загаде јавне површине, држалац је дужан да их, без одлагања, очисти.

 Члан 19.

Држалац пса је дужан да региструје пса на начин одређен посебним прописом.

 Члан 20.

Држаоци паса и мачака обавезни су да једанпут годишње вакцинишу ове животиње против беснила и других заразних болести.

 Члан 21.

Ако пас или мачка озледе неко лице, држалац животиње је дужан да о томе одмах обавести орган управе надлежан за послове ветринарске инспекције и да, по налогу тог органа, приведе животињу на преглед.

 1. Перната живина

 Члан 22.

Перната живина може да се држи у оквиру индивидуалних стамбених објеката, у посебно за ову намену опредељеним просторијама, као и у двориштима индивидуалних стамбених објеката у помоћном објекту, ограђеном простору или кавезу.

Помоћни објекат и просторија за држање пернате живине мора да буде изграђен од тврдог материјала који се може лако чистити и дезинфиковати.

Перната живина може да се држи и на отвореном простору у дворишту под условом да је ограђен тако да се спречава неконтролисан излазак живине и уређен тако да се може хигијенски одржавати.

Помоћни објекат, просторија, кавез и ограђен простор у дворишту морају бити удаљени најмање 10 метара од стамбеног објекта на истој парцели, а 15 метара од стамбеног објекта или пословног објекта на суседној парцели.

У објектима из става 1. овог члана може се држати на сваки метар квадратни 5 комада живине.

Ако индивидуалне стамбене објекте из става 1. овог члана користи више власника или корисника, перната живина се може држати под условима прописаним овом одлуком само ако се са тим сагласе сви власници, односно корисници.

 1. Голубови

 Члан 23.

У објектима колективног становања није дозвољено држање голубова.

Голубови се могу држати у објектима изграђеним на парцелама индивидуалног становања у посебним просторијама на тавану или у посебно изграђеним одговарајућим објектима или кавезима у дворишту.

За држање више од 10 голубова мора се изградити посебан објекат у дворишту од чврстог грађевинског материјала или посебна просторија на тавану а за држање до 10 голубова, може се изградити кавез од дасака, жице или сличног материјала.

Објекат, просторија или кавез за држање голубова мора бити удаљен најмање 5 метара од стамбеног, односно пословног објекта на истој парцели, односно 10 метара од стамбеног или пословног објекта на суседној парцели.

 Члан 24.

Подови објеката, просторија ила кавеза за држање голубова морају бити изграђени од непропустивог материјала који се може лако чистити и дезинфиковати.

Објекти за држање голубова морају се редовно чистити и по потреби, а најмање два пута годишње, дезинфиковати.

 Члан 25.

У заједничком дворишту породиче стамбене зграде голубови се могу држати само уколико постоји сагласност свих власника, односно корисника дворишта.

 1. Украсне и егзотичне птице

 Члан 26.

У објектима колективног становања могу се у становима држати украсне и егзотичне птице (канаринци, папагаји, сенице и сл.) у броју и на начин којим се други станари не ометају у мирном коришћењу станова.

У објектима индивидуалног становања свих типова, помоћним просторијама изграђеним у двориштима, у кавезима, могу се држати украсне и егзотичне птице, а у циљу размножавања и продаје само под условом да се претходно прибави сагласност органа управе надлежног за послове ветеринарске инспекције.

 1. Кунићи (зечеви)

 Члан 27.

Кунићи могу да се држе у помоћним објектима и просторијама, као и у двориштима индивидуалне стамбене изградње свих типова у ограђеном простору или у кавезу.

Помоћни објекат, просторија или кавез за држање кунића мора да буде изграђен од тврдог материјала који се може лако чистити и дезинфиковати.

Ограђен простор за држање кунића мора бити уређен тако да се може лако чистити и дезинфиковати.

Објекат, просторија, ограђен простор или кавез за држање кунића мора бити удаљен најмање 15 метара од стамбеног или пословног објекта на суседној парцели.

У помоћном објекту или просторији, ограђеном простору или кавезу могу се држати највише 2 кунића на једном квадратном метру.

У заједничком дворишту могу се држати кунићи само ако постоји сагласност свих власника, односно корисника дворишта.

III ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА

 Члан 28.

 Зоохигијенска служба на територији града Чачка обавља послове:

– хватања, превоза и збрињавања напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште за животиње;

– нешкодљиво уклањање лешева са јавних површина и објеката за узгој, држање или промет животиња;

– транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката из тачке 2. овог члана до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе и животну средину;

 • контроле и смањења популације напуштених паса и мачака.

 Послови организованог хватања напуштених и изгубљених животиња, морају се обављати савременим методама и на хуман начин, уз примену одговарајуће опреме и превозних средстава, на начин да се животињи проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и стреса, у складу са законом којим се уређује добробит животиња.

 Послове из става 1. овог члана обавља ЈКП „Комуналац“ Чачак.

 Члан 29.

Скупштина града на предлог ЈКП „Комуналац“, доноси Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака.

 Члан 30.

Прихватилиште за напуштене животиње (у даљем тексту: прихватилиште) у смислу ове одлуке је објекат у коме се врши организован привремени или трајни смештај паса и мачака луталица као и других животиња које се затекну ван стана или дворишта, односно држе се и гаје на начин и на подручјима супротно одредбама ове одлуке.

 Члан 31.

Трошкове хватања, превоза, смештаја, исхране и неге животиња из члана 31. ове одлуке сноси држалац, уколико је познат, а уколико је непознат тршкове сноси град.

Ухваћене животиње се чувају у привременом прихватилишту најмање три дана и дуже уколико то захтевају ветеринарско-санитарни услови.

Ухваћена животиња може бити враћена држаоцу након наплате трошкова из става 1. овог члана.

Уколико држалац не преузме ухваћену животињу, животиња може бити уступљена научноистраживачким или другим установама, продати или еутанизирати савременим методама и на хуман начин.

IV МЕРЕ ЗАБРАНЕ

 Члан 32.

Забрањено је:

 1. злостављање и напуштање домаћих животиња,
 2. увођење паса и мачака у службене просторије, трговинске и угоститељске објекте, лифтове стамбених и пословних зграда, средства јавног саобраћаја, на јавна купалишта и шеталишта или на друга јавна места где се окупља већи број грађана,
 3. увођење и пуштање паса у паркове и друге зелене површине, осим ако су одређене за ту сврху,
 4. држање паса који лајањем ометају мир у стамбеној згради или суседству,
 5. држање животиња на балконима, терасама и лођама (изузев егзотичних птица и птица певачица), у подрумима и другим заједничким просторијама стамбених зграда,
 6. избацивање угинулих животиња и њихових делова ван места за држање до обезбеђења нешкодљивог уклањања,
 7. хушкање животиња на пролазнике или једне животиње на другу,
 8. организовање борби животиња и учешће животиња у тим борбама,
 9. шишање паса у парковима и на другим јавним површинама,
 10. појење животиња на јавним чесмама и бунарима намењеним водоснабдевању грађана.

V НАДЗОР

 Члан 33.

Надзор над применом ове Одлуке врши комунална инспекција и комунална полиција.

Комунални инспектор обавезан је да донесе решење о забрани држања животиња на подручјима на којима је у складу са одредбама ове Одлуке то забрањено, као и у случајевима из члана 32. ове Одлуке.

Инспектор је овлашћен да власницима или држаоцима животиња решењем наложи да у одређеном року отклоне недостатке или неправилности у погледу држања животиња, у смислу одредаба ове Одлуке, односно да решењем забрани држање животиња супротно одредбама ове Одлуке, уколико не поступе по решењу за отклањање недостатака или неправилности у држању животиња.

По жалби на решење инспектора решава Градско веће града Чачка.

 Члан 34.

Поред овлашћења прописаних законом, комунални полицајац има овлашћења да изриче и наплаћује новчане казне на месту извршења прекршаја и подноси захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје прописане овом одлуком.

 Члан 35.

О наплаћеној новчаној казни на лицу места из члана 34. ове одлуке комунални полицајац је дужан да учиниоцу прекршаја изда потврду.

Потврда из става 1. овог члана обавезно садржи: податке о учиниоцу прекршаја, означење прекршаја, време и место извршења прекршаја и износ наплаћене новчане казне.

Ако новчана казна не буде наплаћена на лицу места, комунални полицајац ће учиниоцу прекршаја одмах уручити позив да у року од осам дана од дана извршења прекршаја исту плати и доказ о извршеној уплати стави на увид комуналном полицајцу, са напоменом да уколико исту не плати у прописаном року против њега ће бити поднет захтев за покретање прекршајног поступка.

VI KАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 36.

Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

 1. држи животиње у зони у којој је држање те врсте животиња забрањено;
 2. држи животиње на подручју града Чачка противно условима прописаним овом одлуком;
 3. не поступи по извршном решењу инспектора.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара.

 Члан 37.

Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај грађанин ако:

 1. држи животиње у зони у којој је држање те врсте животиња забрањено (члан 5. став 1),
 2. држи копитаре и папкаре у објектима и санитарно-хигијенским условима супротно члану 7. ове одлуке,
 3. држи животиње у стајама у већем броју од прописаног у односу на површину објекта (члан 8.),
 4. држи животиње из члана 7. став 1. и 2. ове одлуке у објектима који су удаљени од стамбеног, односно пословног објекта супротно одредбама члана 9. став 1. и 2. одлуке,
 5. прихватна јама или ђубриште није удаљено од стамбеног, односно пословног објекта, чесме, бунара или другог извора водоснабдевања у складу са одредбама члана 9. став 3. одлуке,
 6. у заједничком дворишту држи копитаре и папкаре без сагласности свих корисника дворишта (члан 10.),
 7. држи псе и мачке у објектима колективног становања у броју и начин супротно одредбама члана 11. одлуке,
 8. не прибави сагласност сустанара за држање животиња у складу са чланом 12. одлуке,
 9. у објектима колективног становања уводи пса и мачку у лифт и држи их у просторијама супротно одредбама члана 13. одлуке
 10. држи псе супротно одредбама члана 14. одлуке,
 11. у заједничком дворишту држи пса без сагласности свих корисника дворишта (члан 15.),
 12. изводи пса ван затвореног простора супротно одредбама члана 16. и 17. одлуке,
 13. без одлагања не опере и не очисти загађено степениште, заједничке или друге просторије или јавну површину (члан 18.),
 14. држи пернату живину супротно одредбама члана 22. одлуке,
 15. држи голубове супротно одредбама члана 23. до 25. одлуке,
 16. држи украсне и егзотичне птице супротно одредбама члана 26. одлуке,
 17. држи куниће супротно одредбама члана 27. одлуке,
 18. поступа са домаћим животињама супротно одредбама члана 32. одлуке,
 19. не поступи по извршном решењу инспектора. Члан 38.

 Новчаном казном од 3.000,00 динара казниће се на лицу места физичко лице

ако учини неку од радњи које су забрањене одредбама члана 14. став 2., 16., 17., 18.

и 32. ове одлуке.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 39.

Предузеће из члана 17. став 3. ове одлуке извршиће обележавање стаза и површина у парковима у које се могу изводити пси, у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 40.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији општине Чачак („Сл. Лист општине Чачак“, број 1/98, 7/99, 10/2002 и 11/2004) и Одлука о условима и начину обезбеђивања рада хигијеничарске службе („Сл. лист општине Чачак“, број 3/2004).

Члан 41.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-125/12-I

30. новембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине града Чачка,

Вељко Неговановић

Leave a Reply